T.C.

Yargıtay

12. HUKUK DAİRESİ

2012/9008 E. ve 2012/26588 K.

Bir kira döneminden fazla bekletilen ve icraya konmayan tahliye emrinin infazı istenemez. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T. C.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

2018/6131 E. ve 2021/3733 K.

 • ‘’Bonoda borçtan sorumlu olmak için keşidecinin tek imzası yeterlidir. Sanığın katılanın düzenlediği bonolara yine katılanın bilgilerini yazarak icraya vermesi eylemi, ‘faydasız sahtecilik’ olarak nitelendirilir.’’İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T. C.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

2017/1438 E. ve 2017/620 K.

 • ‘’Defter ve diğer belgelerin mali müşavirde olması ve teslim alınmaması nedeni ile ibraz edilememesi mücbir sebep değildir.’’ İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T. C.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

2018/677 E ve 2021/499 K

 • ‘’İşe iade kararı sonrası işçinin işe başlatılmak için işverene yapacağı başvurunun ne şekilde olacağı hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. İspat edilmesi kaydı ile işçi, sözlü olarak dahi işe başlatılma iradesini işverene ulaştırabilir.’’ İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY

2019/1 E ve 2019/8 K

K. T. : 25.12.2019

 • Zaman aşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihinin; temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınamaz. İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY

2017/21400 E. ve 2019/6668 K.

K. T. : 26.03.2019

 • İşçinin mesai saatleri içerisinde bilgisayarı şahsi işleri için kullanması ve görevi ile ilgili olmayan sosyal paylaşım sitelerine girmesi haklı fesih nedenidir İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi

Başvuru No: 2020/13412

K. T. : 12.01.2021

 • Kişinin sosyal medya paylaşımında; “İBAN suresi ayet 1, ey İBAN edenler, biz size ayrı bankalarda İBAN numaraları verdik ki İBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde İBAN edenle İBAN etmeyenler ayrılacaktır.” şeklinde sözleri halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturmaz. Dolayısıyla bu sözleri için kişinin tutuklanması hukuka aykırı olmakla birlikte “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ihlal edildiği için kişiye tazminat ödenmelidir. İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 18. C.D.

2019/9640 E. ve 2020/1752 K.

 • Eşlerden birisi kapı kilidi değiştirir ve bunun üzerine diğer eş eve giremezse KÖTÜ MUAMELE SUÇU oluşur. İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 9. H.D.

2016/12229 E. ve 2020/610 K.

 • İş arkadaşı ile yaşadığı kavga olayı nedeniyle önce kınama cezası ile cezalandırılan işçinin aynı nedenle iş akdinin feshedilmesi aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden haksız nedenle fesihtir. İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

Beyşehir Sulh Ceza Mahkemesi
Değişik İş No: 2014/19

 • Avukatın kamu görevi yürütmesi dolayısıyla duruşmaya yetişebilmek maksadıyla hız ihlali yapmış olabileceğinden idari para cezasının kaldırılması gerekmektedir. İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu
2018/578 E. ve 2020/363 K.

 • Evli olan sevgilisinin evine giden kişi konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlemiş olur. Sevgilisinin eve girmesine rıza gösteren eşin rızası hukuken meşru bir amaca yönelik olmadığından geçerli bir rıza olarak kabul edilemez. İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 22. H.D.

2015 / 34907 E. ve 2018 / 15287 K.

 • Söz konusu davalarda, davacı işçilerin bölge satış ve pazarlama sorumlusu olarak üst düzey yönetici pozisyonunda home office çalışma şekliyle çalıştıkları, işverenin doğrudan kontrolünün olmadığı ve kendi mesailerini kendilerinin düzenlemekte olduğu gerekçeleriyle fazla mesai talepleri reddedilmiştir.” İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 21. H.D.

2018/5018 E ve 2019/2931 K.

 • İşçinin, iş sebebiyle yurt dışında olduğu sırada yakalandığı domuz gribine bağlı olarak Türkiye de meydana gelen ölümü iş kazası kapsamında değerlendirilir. İlgili Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

2013/18994 E. ve 2014/458 K.

 • Aracın kazadan sonraki sovtaj bedelinin belirlenmesi ve piyasa rayiç değerinden sovtaj değerinin mahsup edilmesiyle aracın pert olması sebebiyle araçtaki değer kaybı bedelinin istenmesi mümkün değildir. İlgili karar metnini okumak için Tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

2020/2064 E. ve 2020/3826 K.

 • Davacı kiracının, dava konusu taşınmaza taşınırken ve taşınmazdan ayrılırken yaptığı taşınma/nakliye masrafların faydalı ve zorunlu masraf kapsamında değerlendirilmesi ve talep edilebilmesi mümkün değildir. İlgili karar metnini okumak için Tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2017/16281 E. ve 2020/5614 K.

 • İşçinin mevsimlik işçi iken girdiği sınav neticesinde memur olması halinde iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiş olur ve işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İlgili karar metnini okumak için Tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

2017/1014 E. ve 2020/4488 K.

 • Alacak davalarında mail, whatsapp, facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar BELGE ve DELİL niteliğindedir. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

2020/85 E. ve 2020/454 K.

 • 13.02.2020 tarihli kararı; “Menfi tespit davaları sonucunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz edilemeyeceğinden, ticari davalarda arabuluculuğa başvuruyu dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan Yasa Koyucu’nun bilinçli olarak menfi tespit davalarını arabuluculuk dava şartına tabi tutmadığı anlaşılmaktadır. Ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığı ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı olmadığı kanaatine varıldığından uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine karar verilmiştir İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

DANIŞTAY 7. DAİRESİ

2016/10403 E. ve 2019/6138 K.

 • Serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ithal edilen eşyanın menşe ispatında, tercihli menşe statüsünde menşe ispatına yarayan ”Form A” belgesi yeterli olup ayrıca menşe şahadetnamesi ile ispat olunmadığı gerekçesiyle tahakkuk ettirilen para cezası ve ek mali yükümlülüklerinin iptali gerekir. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2015/11490 E. ve 2015/16594 K.

 • Limited Şirketlerde ortaklığı bulunan şirket müdürü, İş Sözleşmesi kapsamında çalıştırılamaz. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

2013/834 E. ve 2014/84 K

 • Gümrük Kanununun 181/3 ve 192’nci maddeleri gereğince ‘verginin ödenmesinden, ithalatçı ile birlikte ve yükümlü sıfatıyla müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunan gümrük müşaviri adına ek tahakkuk yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir’. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ

2015/16560 E. ve 2017/4579 K.

 • Özel hayat; kisinin sadece gözlerden uzakta başkalarıyla paylaşmadığı kapalı kapılar ardında dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değildir. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

2015/16500 E. ve 2015/23449 K.

 • Zorunlu dahi olsa ebeveynin rızası olmadan ve bilgilendirme yapılmadan çocuğa aşı yapılamaz. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ

2015/16560 E. ve 2017/4579K.

 • Özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta başkalarıyla paylaşmadığı kapalı kapılar ardında dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değildir. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

2017/1585 E. ve 2017/6156 K.

 • Vekil varken asile gönderilen ödeme emri tebligatı yok hükmündedir. İlgili karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

2018/3865 E. ve 2019/2257 K.

 • Arsa payı karşılığı inşaat ile taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinden doğan haklar tapu kütüğüne şerh edildiği taktirde, şerhe ilişkin davalarda taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi kesin yetkilidir. Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

2017/12-337 E.  ve 2019/1176 K.

 • Çekin bankaya ibrazı sırasında Çek Kanun’unun 5. maddesi hükmünde öngörülen imzayı atmayan hamil, müracaat hakkını kullanabileceği gibi çeki (gecikmiş) ciroyla da devredebilir. Böyle bir devir halinde imzanın bulunmaması ciro zincirinde kopukluk yaratmaz. Bu nedenle TTK 798. Madde hükmü gereği takas odasına ödeme için ibraz eden yetkilinin hamil olduğunun kabulü gerekir. Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

DANIŞTAY 7. DAİRE

2015/5009 E. ve 2016/3671 K.

ve 

DANIŞTAY 7. DAİRE

2014/2030 E. ve 2016/3386 K.

 • Dampinge karşı verginin dayanağını oluşturan 3577 sayılı Kanun, dampinge karşı verginin noksan ödenmesi suretiyle gerçekleştirilen ithalatlara yönelik olarak ceza uygulanacağı yönünde herhangi bir hüküm içermediği gibi, 4458 sayılı Kanunun cezaya ilişkin maddelerinde de bu yönde bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. İlgili karar metninin özetini okumak için tıklayınız.

T.C. 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

2019/1521 E. ve 2019/8007 K.

 • Piyasa hamalı olarak günlük yevmiye almak suretiyle çalışan bir işçinin, geçirdiği iş kazası nedeniyle işverene yönelttiği tazminat talebinin 506 sayılı yasa gereği sigortalılık ilişkisinin kurulmadığı ve dolayısıyla hizmet akdinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddi gerekir. Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

2020/85 E. ve 2020/454 K.

 • Ticarî nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığına ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı olmadığına ilişkin 5235 sayılı kanunun 35/4 maddesi gereğince kesin karar verilmiştir. Karar metnini okumak için tıklayınız.

T.C

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 

2018/4644 E. ve 2018/11119 K.

 • Tüketici hakem heyeti kararının iptali istemi ile açılan dava da, heyete yapılan ilk başvuru, Mahkeme açısından bağlayıcı olup, açılan iptal davasında talep sonucu değiştirilmeyeceği gibi ıslah dahi yapılamaz. Karar metnini okumak için tıklayınız.