• İmar Planları,
  • İmar Uygulamaları,
  • Yapı Ruhsatı ve Fenni Sorumluluk (Mühürleme-yıkım ve para cezaları),
  • Kamulaştırma,
  • Eski Eser (Korunması Gerekli kültür ve Tabiat Varlıkları)
  • İmar Planlarının İptali Davaları,
  • Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar