İcra-Hukuku

     İCRA / İFLAS HUKUKU

  • Kambiyo senetleri (çek, senet, poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi ve tahsili
  • Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezdik itirazı ve diğer icra hukuk davaları
  • Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
  • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları
  • Rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla tahsile ilişkin takipler
  • Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili
  • Ticari ve şahsi alacaklar üzerine ayni ve şahsi teminat
  • Teminatların paraya çevrilmesi
  • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması suretiyle giderilmesi