BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

•  Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’deki ilk şubesinin açılması,
• Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması,
• Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunabilmek üzere Bankacılık Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna izin başvurusu yapılması,
• Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması,
• Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması,
• İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi,
• Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,
• Leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması,
• Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi,
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.